Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja ma na celu rozwinięcie umiejętności  - kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. W...

1. „45 +" Celem programu jest aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, poprzez zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Czas realizacji programu: kwiecień 2018 – grudzień 2018 Wartość programu:...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z...

1. PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004 - 2007  W latach 2004-2007 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zrealizował projekty współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w których działania skierowane były do osób znajdujących sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwalifikacje...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę