Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

                                                          1. „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi"   Celem programu jest aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie powiatu kaliskiego ziemskiego) poprzez objęcie ich aktywizacją w...

1. PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004 - 2007  W latach 2004-2007 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zrealizował projekty współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w których działania skierowane były do osób znajdujących sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwalifikacje tych...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę