Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program Specjalny Zmotywowani Okres realizacji -  8 listopada 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 144 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest aktywizacja 8 osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu....

„Idziemy do pracy" Okres realizacji -  1 lipca 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku. Koszt realizacji Programu Specjalnego – 181 800,00 zł. Głównym celem Programu Specjalnego jest zaktywizowanie 10 bezrobotnych kobiet objętych III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kaliszu. Efektem programu...

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy", Działania 6.1„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez...

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę