Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja ma na celu rozwinięcie umiejętności  - kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. W...

1. „45 +" Celem programu jest aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, poprzez zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Czas realizacji programu: kwiecień 2018 – grudzień 2018 Wartość programu:...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę